regulamin Regulamin obowiązujący w sklepie GeoSklep i Polityka prywatności

 

Niniejszy dokument zawiera regulamin korzystania ze Sklepu internetowego pn. GeoSklep prowadzonego pod adresem http://sklep.navigate.pl i ze zmianami wszedł w życie z dniem 22.05.2018 r. Natomiast Polityka prywatności Serwisu znajduje się pod adresem: navigate.pl/polityka-prywatnosci.

Właścicielem sklepu internetowego GeoSklep oraz jednocześnie Sprzedającym jest firma NaviGate Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8a, 30-415, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000547284, NIP: 679-310-91-71, REGON: 361027568.

 

§ 1 Definicje

 1. USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA– spółka NaviGate Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8a, 30-415, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000547284, NIP: 679-310-91-71, REGON: 361027568.
 2. REGULAMIN – niniejszy dokument o nazwie regulamin, zawierający wytyczne zawarte w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422).
 3. KUPUJĄCY (KLIENT): (i) osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada stałe lub czasowe zameldowanie na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (ii) osoba prawna; (iii) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.
 4. KONSUMENT – Kupujący w rozumieniu definicji z art. 22¹ ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r. poz. 121), tj. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. PRZEDSIĘBIORCA – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej, która jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. KONTO - udostępniona Klientowi zorganizowana część Sklepu, zabezpieczona i identyfikowalna za pomocą loginu i hasła przypisanego do danego Klienta, za pomocą której może on m.in. administrować określonymi działaniami, otrzymywać aktualizacje zakupionego oprogramowania.
 7. PRODUKT/TOWAR – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży lub prawa licencyjne do oferowanego oprogramowania.
 8. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktów/Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r. poz. 121), zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, również przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w chwili zaakceptowania zamówienia przez Sklep w postaci przesyłanego na adres e-mail Klienta potwierdzenia przyjęcia do realizacji.
 9. GEOSKLEP, SKLEP – serwis internetowy dostępny pod adresem http://sklep.navigate.pl, za pośrednictwem którego może dokonać zakupu.
 10. STRONA SKLEPU – każda strona internetowa (w tym również podstrona www), znajdująca się pod adresem http://sklep.navigate.pl.
 11. STRONA/STRONY – Sprzedający lub Kupujący, osobno lub łącznie.
 12. BIURO OBSŁUGI KLIENTA SKLEPU (BOK) – infrastruktura wydzielona przez Sprzedającego do obsługi i komunikacji z Klientem. Dostęp do BOK pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, wystosowane do Sprzedającego w formie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, które zmierza do zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu. Akceptacja ww. zamówienia przesłana przez Sprzedawcę w formie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza zawarcie umowy sprzedaży. Strony mogą prowadzić negocjacje dotyczące danego produktu i ustalić odrębne warunki sprzedaży.

 

§ 2 Warunki Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu http://sklep.navigate.pl za pośrednictwem oficjalnej strony Sklepu.
 2. Właścicielem Serwisu zwanym w dalszej części Usługodawcą lub Sprzedającym jest spółka NaviGate Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8a, 30-415, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000547284, NIP: 679-310-91-71, REGON: 361027568, kontakt e-mai:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: 12 200-22-28.
 3. Zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego regulaminu i warunków jest warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz złożenia zamówienia.
 4. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż urządzeń elektronicznych, akcesoriów, licencji na oprogramowanie, literatury specjalistycznej.
 5. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.
 6. Mimo dołożenia wszelkich starań Sklep nie gwarantuje, że widniejące na stronie internetowej sklepu zdjęcia prezentujące oferowane produkty nie zawierają odstępstw od rzeczywistego wyglądu towaru.
 7. Różnica w wyglądzie produktu na zdjęciu umieszczonym na stronie internetowej Sklepu i rzeczywistym wyglądem produktu nie może być podstawą roszczeń Kupującego na podstawie § 12 niniejszego regulaminu.
 8. Klientowi, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z dnia 2014.06.24) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wzór takiego oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Zgodnie z ww. ustawą termin na złożenie oświadczenia zostaje dochowany z chwilą wysłania oświadczenia.
 9. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 6 powyżej w sytuacji zawarcia umów:
  1. świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  3. w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
 10. Usługodawca zastrzega sobie, iż z uwagi na rodzaj świadczonych usług może:
  1. wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od danej umowy zawieranej na odległość;
  2. wymagać zgody Konsumenta na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do odstąpienia od danej umowy zawieranej na odległość;
  3. wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od danej umowy zawieranej na odległość.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Do umów zawartych przed dokonaniem zmiany w Regulaminie stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w chwili dokonania przez Klienta zamówienia.
 12. Usługodawca informuje, że w trakcie prowadzenia działalności uprawniony jest do organizowania różnego rodzaju akcji promocyjnych. W tym celu tworzone będą odrębne Regulaminy Promocji dotyczące danej akcji zawierające, m.in. warunki udziału i korzystania z promocji. Oznacza to, że w trakcie obowiązywania danej promocji możliwe jest czasowe wyłączenie obowiązywania postanowień niniejszego Regulaminu na rzecz zapisów Regulaminu Promocji. Dla Klienta, który skorzysta z danej promocji wiążące będą, w czasie trwania promocji, postanowienia danego Regulaminu promocji z pierwszeństwem do niniejszego Regulaminu.

 

§ 3 Dane Osobowe

 1. Klient przyjmuje do wiadomości, że w celu pełnego korzystania z funkcjonalności Sklepu oraz prawidłowego świadczenia usług oraz sprzedaży, Klient w trakcie procesu rejestracji (zakładanie konta) oraz we wszystkich wymaganych formularzach (w tym w przypadku składania zamówienie bez logowania) obowiązany jest do podania swoich danych osobowych wymaganych w polach obowiązkowych. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie prawdziwych i prawidłowych danych osobowych. Udostępnienie danych osobowych Użytkownika Usługodawcy jest dobrowolne, ich nie podanie uniemożliwi jednak rejestrację konta. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO, osoba, której dane dotyczą posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 2. Usługodawca informuje, iż celem prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Sklep oraz do celów promocji własnej oraz marketingu usług Usługodawcy ww. dane będą przetwarzane zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Administratorem danych jest firma NaviGate sp. z o.o. Klientowi przysługuje prawo wglądu we własne dane oraz dokonywanie ich poprawy. Klient będący właścicielem danych ma również prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i żądać ich usunięcia, W tym celu należy przesłać pisemną informację na adres Biura Obsługi Klienta Sklepu drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Usługodawca może przesyłać Klientowi na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe i marketingowe na temat towarów i usług oferowanych przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące (newsletter), pod jednak warunkiem, że Użytkownik wyraził uprzednio zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili wyrażoną zgodę cofnąć. Aby otrzymywać newsletter nie jest wymagane zarejestrowanie w Serwisie. W przypadku Użytkowników, którzy nie posiadają konta w Serwisie umowa na newsletter zostaje zawarta w momencie przesłania na adres e-mail Klienta potwierdzającej wiadomości mailowej. Obu Stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy na newsletter ze skutkiem natychmiastowym. Zapisy regulujące kwestie spraw konsumenckich mają odpowiednie zastosowanie w kwestii umowy na newsletter.
 4. Klient – właściciel danych akceptuje, że Administrator Danych Osobowych (Usługodawca) może, z zachowaniem przepisów prawa, powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu, jeśli okaże się, że jest to konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu i tylko w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji takiej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Administrator zapewnia, że wszelkie dane osobowe są szyfrowane i nawet ich przechwycenie nie pozwala na swobodne odczytanie danych przez osoby nieupoważnione. Wszelkie pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik - właściciel danych osobowych zgadza się również na przekazywanie danych osobowych, z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów prawa oraz środków ochrony, do innych podmiotów zewnętrznych, z którymi Sklep nawiąże współpracę na zasadach partnerstwa, w tym przekazywania danych platformie zewnętrznej, która służy do wysyłki zautomatyzowanych wiadomości e-mail.

§ 4 Oznaczenia i własność innych podmiotów

 1. Wszystkie wymienione na stronie sklepu internetowego produkty, nazwy oraz znaki towarowe są użyte w celach identyfikacji określonego produktu i są zastrzeżonymi znakami towarowymi właścicieli i producentów danego towaru.
 2. Sprzedającemu przysługują wyłączne prawa własności (w tym prawa własności intelektualnej, oraz wszelkie majątkowe prawa autorskie) do elementów graficznych, rozwiązań technicznych, opisów produktów, zdjęć produktów, w zakresie kompozycji i układu poszczególnych elementów, jak również znaków towarowych, z wyjątkiem treści, których właścicielem jest właściciel lub producent sprzętu.
 3. Opisy produktów i ich zdjęcia zostały umieszczone na stronie Sklepu za zgodą ich właścicieli lub stanowią chronioną własność NaviGate Sp. z o.o. W związku z tym zakazuje się komercyjnego wykorzystywania publikowanych opisów produktów i ich zdjęć pod sankcją odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.

 

§ 5 Składanie zamówień

 1. Celem skorzystania z usług Sklepu, dokonania zakupu, należy wypełnić formularz dostępny na stronie Sklepu
 2. Szczegółowy spis produktów i ich ceny, znajduje się na stronie internetowej Sklepu. Podane tam ceny brutto uwzględniają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami. Ceną wiążącą dla Kupującego i Sprzedającego, jest cena widoczna na stronie internetowej w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia na dany produkt. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 3. Ceny podane w na stronach Sklepu obowiązują jedynie w ofercie internetowej.
 4. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową pod adresem http://sklep.navigate.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 5. Dla skutecznego złożenia zamówienia konieczny jest prawidłowo wypełniony formularz zamówienia wraz z podaniem prawidłowych i kompletnych danych kontaktowych Kupującego.
 6. Sprzedający skontaktuje się z Kupującym, jeśli dane w formularzu, o którym mowa w ustępie poprzednim będą niekompletne. W przypadku, gdy niekompletność danych uniemożliwi kontakt z Kupującym, Sprzedającemu przysługuje prawo anulowania Zamówienia.
 7. Zamówienie złożone w Sklepie nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.
 8. Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzane jest każdorazowo zawiadomieniem ze strony Sprzedającego za pomocą poczty elektronicznej w ciągu 24 godzin (w dni robocze pon-pt, w godz. 8-16) od daty złożenia zamówienia przez Kupującego. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przyjmuje się, że zamówienie zostało anulowane. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia do realizacji Sprzedający przesyła fakturę proforma zawierając dane do przelewu wynagrodzenia.
 9. Wysyłka towaru następuje w ciągu 14 dni od momentu: (i) zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym podanym w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem; (ii) dostarczenia niezbędnych dokumentów (kopia umowy ratalnej lub prawidłowo sporządzonego wniosku leasingowego wraz z potwierdzeniem zamówienia lub/i zawarciu osobnej umowy sprzedaży) w przypadku płatności dokonywanych w trybie § 6 ust. 2 c. Sprzedający zastrzega, że termin ze zdania poprzedniego nie obowiązuje w przypadku dokonania indywidualnych ustaleń z Kupującym.

 

§ 6 Formy Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar Sprzedawca wystawia Kupującemu dowód sprzedaży tj. fakturę VAT.
 2. W przypadku gdy Umowa Sprzedaży zawarta po 31 października 2019 r. z Klientem będącym Przedsiębiorcą dotyczy co najmniej jednego z produktów/towarów w poz. 59 – 66 załącznika nr 15 do Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535, ze zmianami) o wartości równej lub przekraczającej kwotę 15 000 zł, transakcja będzie podlegała szczególnemu rozliczeniu w obszarze podatku od towarów i usług tj. w oparciu o split payment (mechanizm podzielonej płatności). W tym przypadku Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę VAT oznaczoną informacją „mechanizm podzielonej płatności”.
 3. Kupujący ma możliwość skorzystać z następujących form płatności za zakupione produkty:
  1. Przelew – Kupujący wpłaca na numer konta bankowego wskazany przez Sklep kwotę będącą wartością zakupu powiększoną o koszty transportu zamówionego towaru.
  2. Płatność gotówką – Kupujący dokonuje płatności przy odbiorze osobistym sprzętu w siedzibie właściciela Sklepu, firmy NaviGate Sp. z o.o., w kwocie w wysokości wartości zamówionego towaru.
  3. Płatność dokonywana w systemie ratalnym lub poprzez leasing.

 

§ 7 Anulowanie Zamówienia

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, w następujących przypadkach:
  1. Kupujący jako formę płatności wybrał przelew, a kwota należności za zamówienie nie została zaksięgowana na koncie sklepu internetowego do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia do realizacji wraz z numerem konta, na które ma on wpłacić należność. Jeśli wpłata zostanie dokonana w terminie dwóch ostatnich dni (dzień 6 i 7) Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sklep o zaistniałej sytuacji.
  2. W sytuacji opisanej w § 5 ust. 5 tj. w przypadku, gdy nie jest możliwa wymiana korespondencji niezbędna do przeprowadzenia procedury realizacji zamówienia do końca.
  3. Kupujący przeprowadził w ciągu ostatnich 6 miesięcy co najmniej 3 transakcje, które następnie zostały anulowane lub nieodebrane przez Kupującego lub w stosunku do których Klient, będący konsumentem odstąpił na podstawie ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z dnia 2014.06.24).
 1. Kupującemu przysługuje prawo anulowania zamówienia w przypadku nieotrzymania zamówionego produktu po upływie 14 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego lub w przypadku odbioru osobistego w ciągu 14 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zapis zdania poprzedniego nie ma zastosowania w sytuacji, kiedy został ustalony inny termin dostawy pomiędzy Kupującym a Sklepem.
 2. Zawiadomienie drugiej Strony o anulowaniu zamówienia następuje drogą mailową.
 3. W przypadku anulowania zamówienia, jeżeli Kupujący uiścił kwotę należną na konto Sklepu, Sprzedający zwraca ją Kupującemu. Należność, o której mowa w zdaniu 1, zostanie przelana na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. Wpłata zostanie dokonana po anulowaniu zamówienia, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sklep wiadomości elektronicznej z numerem rachunku bankowego Kupującego.

 

§ 8 Termin i koszty przesyłki

 1. Zamówiony towar jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej wykonujących odpłatnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz Sklepu przewóz towarów do Klientów.
 2. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący. Koszty przesyłki są każdorazowo doliczane do ceny towaru. W przypadku dokonania jednorazowo zakupu na kwotę powyżej kwoty 10 000 zł netto (słownie: dziesięć tysięcy zł netto) koszty przesyłki pokrywa Sprzedający.
 3. Zakupiony towar jest dostarczany na adres dostawy wskazany przez Kupującego. Dostawa towaru następuje w ciągu 14 dni od momentu zaksięgowania wpłaty. W przypadku zamówienia nietypowego, czas realizacji może ulec wydłużeniu, o czym Kupujący zostanie poinformowany przez Sklep.
 4. O terminie realizacji zamówienia (tzn. dostępności towaru w siedzibie Usługodawcy) w przypadku odbioru osobistego Kupujący jest informowany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji wysyłanego przez Sklep. Termin odbioru osobistego jest każdorazowo ustalany z Kupującym.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące terminów dostaw znajdują się w zakładce http://sklep.navigate.pl/index.php/zamowienia-i-platnosci.
 6. Jeżeli firma zewnętrzna dostarczająca towar nie zastanie Kupującego pod adresem dostawy, awizuje przesyłkę. Ponowna próba dostawy towaru nastąpi zgodnie z regulaminem obowiązującym w firmie dostarczającej towar. Przesyłkę należy odebrać w terminie zgodnym z informacją na awizo. W przypadku nieodebrania przesyłki w wyznaczonym przez firmę dostarczającą towar terminie, następuje anulowanie zamówienia, a kosztami zwrotu produktu obciążony zostaje Kupujący.
 7. Za wszelkie braki jakościowe lub ilościowe towaru powstałe w wyniku transportu lub zaginięcie przesyłki podczas transportu odpowiada przewoźnik.
 8. Sklep nie gwarantuje godziny doręczenia towaru. Paczki dostarczane są zgodnie z przepisami obowiązującymi w firmie dostarczającej towar.
 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany przez Kupującego adres wysyłki, a także za błędy zaistniałe w trakcie transportu przez firmę dostarczającą towar.

 

§ 9 Odbiór

 1. Dostawa oraz odbiór towaru realizowane są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki od firmy kurierskiej Kupujący ma prawo sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan taśm i plomb zabezpieczających przesyłkę.
 3. W przypadku gdy:
  1. opakowanie przesyłki jest uszkodzone,
  2. plomby i/lub taśmy zabezpieczające są uszkodzone,
  3. towar w wyniku uszkodzenia opakowania też jest uszkodzony,
  4. otrzymany produkt jest niekompletny Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki. Powinien także sporządzić w obecności kuriera protokół szkody, zawierający wyszczególnienie uszkodzeń lub braków oraz datę i godzinę doręczenia. Kupujący przesyła kopię formularza na adres mailowy Sprzedającego.
 4. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta sklepu internetowego celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwracanego towaru obarczonego brakami jakościowymi lub ilościowymi, powstałymi po przekazaniu towaru Kupującemu.

 

§ 10 Zamówienia niestandardowe

 1. W przypadku zamówień nietypowych tj. w przypadku urządzeń o niestandardowej konfiguracji, termin przyjęcia do realizacji zależy od dostępności towaru u dystrybutora.
 2. W sytuacji, gdy zrealizowanie dostawy zamówienia w terminie określonym w § 7 Regulaminu jest niemożliwe, Sklep zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia z Kupującym nowego terminu dostawy, zmiany bądź anulowania zamówienia. Do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia w sklepie internetowym Kupujący otrzyma powiadomienie o rezerwacji danego towaru u dystrybutora.
 3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wiadomość elektroniczna. Jeżeli rezerwacja nie powiedzie się, zamówienie zostanie uznane za nieudane (z powodu braku towaru) i ulegnie anulowaniu.
 4. Umowa sprzedaży towaru pomiędzy firmą NaviGate Sp. z o.o. – Sprzedającym a Kupującym zawierana jest w chwili potwierdzenia drogą elektroniczną przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.

 

§ 11 Gwarancja Jakości

 1. Produkty objęte są gwarancją producenta bądź importera bądź Sprzedawcy. Informacja o okresie obowiązywania gwarancji jakości widnieje w opisie produktu na stronie Sklepu. Szczegółowe warunki gwarancji są określone przez gwaranta na karcie gwarancyjnej, którą Kupujący otrzymuje wraz z produktem.
 2. Realizacja gwarancji następuje za pośrednictwem Sklepu.
 3. Do realizacji uprawnień z tytułu gwarancji należy przedstawić oryginał karty gwarancyjnej oraz kserokopię dowodu zakupu.
 4. Podmiotem udzielającym gwarancji jakości na oferowane w sprzedaży towary, jest właściciel sklepu internetowego GeoSklep, firma NaviGate Sp. z o.o.

 

§ 12 Odstąpienie od umowy

 1. Zwracany w trybie opisanym w § 2 ust 8 niniejszego Regulaminu towar zostanie przyjęty przez Sklep tylko wtedy, gdy będzie znajdować się w oryginalnym, nienaruszonym, niesklejonym taśmą opakowaniu, a stan samego towaru pozostanie niezmieniony w stosunku do stanu pierwotnego (w jakim otrzymał go Kupujący). Towar nie może nosić śladów użytkowania.
 2. Koszty dostarczenia Towaru do Sprzedającego pokrywa Kupujący. Na kupującym spoczywa odpowiedzialność za dostarczenie Towaru do siedziby Sprzedającego oraz za utratę lub uszkodzenie Towaru w trakcie zwrotu.
 3. W przypadku zwrotu towaru w związku z odstąpieniem opisanym w § 2 ust 8 Sprzedający zwraca kwotę równą wartości zamówienia (bez kosztów transportu).
 4. Zwracana kwota zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. Wpłata zostanie dokonana po przyjęciu zwrotu, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sklep zwracanego Towaru.

 

§ 13 Prywatność i ochrona danych osobowych

 1. Postanowienia dotyczące prywatności oraz ochrony danych osobowych Użytkowników zostały zawarte w Polityce prywatności i plików cookies Polityka prywatności

 

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz pozostałe ustawodawstwo polskie.
 2. Wszelkie ewentualne spory wynikające z zawarcia oraz wykonywaniem zawartych umów z stosowaniem niniejszego Regulaminu pomiędzy Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.
 3. Data opublikowania regulaminu: 17.10.2016 r., data ostatniej aktualizacji: 30.10.2019 r.