ArcPad 10.2

Popularne oprogramowanie mobilne GIS

Opis

Wiodące oprogramowanie pomiarowe

ArcPad jest wiodącym oprogramowaniem GIS, stworzonym do pracy w terenie. Umożliwia ono bezpośrednie pozyskiwanie, analizowanie i wyświetlanie danych geograficznych, które dzięki wykorzystaniu właśnie tego rozwiązania są dokładne i mogą być integrowane z informacjami pochodzącymi z odbiorników GPS, dalmierzy oraz cyfrowych aparatów fotograficznych.

Zwiększenie wydajności pracy w terenie

Tradycyjne mapy stanowią podstawowe narzędzie lokalizacji w terenie. Są one jednak kosztowne w opracowaniu, podatne na błędy redakcyjne i często nieaktualne już w momencie druku. Oprogramowanie ArcPad umożliwiając łatwe i szybkie pozyskiwanie dużej ilości danych o wysokiej dokładności, stanowi dla nich doskonałą alternatywę. Główną zaletą ArcPad jest możliwość wyświetlania różnorodnych danych przestrzennych i opisowych. Oprogramowanie to korzysta bezpośrednio z danych stacji roboczych lub z profesjonalnych baz danych GIS bez konieczności konwersji do nietypowych formatów. ArcPad obsługuje różnorodne formaty danych wektorowych oraz rastrowych w środowisku wielowarstwowym. Użytkownicy mogą jednocześnie korzystać z danych wektorowych i rastrowych, a jedynymi ograniczeniami są wielkość pamięci i wydajność urządzenia PDA, na którym pracują.

Użytkownicy ArcPad

ArcPad został zaprojektowany dla instytucji, które korzystają już z Systemów Informacji Przestrzennej i chcą poszerzać swoją działalność o pracę w terenie. Dzięki ArcPad strażacy, policjanci, inspektorzy, żołnierze, ankieterzy, naukowcy i inni używając tego oprogramowania mogą wykonywać następujące zadania:

  • kartowanie w terenie
  • inwentaryzację i zarządzanie zasobami
  • kontrolę
  • raportowanie

Uczyń swoje dane mobilnymi

Jako mobilny komponent rodziny oprogramowania ArcGIS, aplikacja ArcPad jest zintegrowana z technologią desktop GIS, która umożliwia przeprowadzenie zdalnej edycji baz danych. Pakiety oprogramowania ArcView , ArcEditor, ArcInfo mają wbudowany pasek narzędzi ArcPad Tools dla ArcGIS Desktop, który zawiera narzędzia niezbędne do przygotowania danych GIS wykorzystywanych w pracy z oprogramowaniem ArcPad.

Funkcjonalność tych narzędzi to:

  • wyodrębnianie danych z geobaz osobistych i profesjonalnych
  • wycinanie oraz konwersja danych wektorowych do formatu „shape”
  • eksport zestawów symboli
  • automatyczne tworzenie zindywidualizowanych formularzy wprowadzania danych z wykorzystaniem domen i podtypów przy tworzeniu słowników poprawnych wartości
  • sprawdzanie edycji danych i aktualizacja geobazy zmianami wykonanymi w ArcPad

Pozyskiwanie danych atrybutowych

Dane atrybutowe opisujące obiekty geograficzne są pozyskiwane i aktualizowane za pomocą formularzy ArcPad, które zawierają pola dostosowane rozmiarem do różnego rodzaju urządzeń (Windows Mobile, laptopów, Tablet PC). Formularze te zawierają opcje dla pól tekstowych, list, kreatora wyboru daty i innych. ArcPad umożliwia tworzenie prostych formularzy wprowadzania danych do warstw „shapefile”, zaś zaawansowane, specjalistyczne formularze mogą być tworzone w dodatkowym oprogramowaniu ArcPad Application Builder.

Obsługa symboliki i arkuszy stylów ArcGIS

ArcPad obsługuje symbolikę i arkusze stylów upodabniając, pod względem wyglądu, mapy ArcPad do map tworzonych w ArcGIS. Korzystanie z przyjaznej symboliki w połączeniu z zachowaniem standardów kartograficznych ułatwia osobom pracującym w terenie przejście od map papierowych do aplikacji ArcPad zainstalowanej na urządzeniu mobilnym.

Tworzenie, edycja i prezentacja danych GIS

ArcPad umożliwia użytkownikom tworzenie i edycję danych przestrzennych (punktowych, liniowych i poligonowych) przez wprowadzanie informacji za pomocą: myszki, pióra dotykowego, klawiatury, GPS, aparatu cyfrowego oraz dalmierza. ArcPad zawiera narzędzia edycyjne do przesuwania (pomiary mimośrodowe), replikacji atrybutów, segmentacji obiektów liniowych, dociągania i inne.

Użytkownicy mogą dodatkowo zapisywać szkice i notatki w ArcPad bezpośrednio w trakcie pozyskiwania danych. Szkice można wymieniać i udostępniać w postaci warstw graficznych w ArcGIS. Szkice mogą stać się częścią geobazy i mogą być zapisane w projekcie.

Pomiary mimośrodowe z wykorzystaniem dalmierza

ArcPad jest aplikacją współpracującą z dalmierzami, dzięki czemu możliwe jest pozyskiwanie danych, w przypadkach, gdy dostęp do opisywanych lub edytowanych obiektów jest trudny lub niebezpieczny. Dalmierze umożliwiają pomiar: odległości, kierunku oraz nachylenia. Możliwe jest jednoczesne korzystanie z kilku punktów odniesienia, które mogą być określone przez dociągnięcie ich położenia do istniejącego obiektu. Dzięki ArcPad Application Builder deweloperzy mają możliwość tworzenia własnych rozszerzeń obsługujących dalmierze.

Nawigacja z GPS

ArcPad oferuje zintegrowaną obsługę odbiorników GPS lub DGPS. Z dołączonym odbiornikiem GPS, w aplikacji ArcPad możliwe jest wyświetlanie w czasie rzeczywistym aktualnej pozycji na mapie. Współrzędne dostępne są natychmiast po dotknięciu piórem obszaru mapy.

Dane GPS mogą być zapisane w pliku dziennika (punktowa warstwa „shape”) lub w postaci obiektów geograficznych typu punktowego (tzw. punkty docelowe), liniowego lub powierzchniowego. Obiekty te są przechowywane w warstwach „shape”. ArcPad umożliwia skonfigurowanie wielu opcji pozyskiwania danych z odbiornika GPS, co czyni z niego narzędzie przydatne do różnych zastosowań.

Dokumentacja z użyciem cyfrowego aparatu fotograficznego

Użytkownicy oprogramowania ArcPad mają możliwość zintegrowania go z obsługą cyfrowego aparatu fotograficznego, co umożliwia włączenie zapisywanych obrazów do procesu pozyskiwania zbiorów danych. Aplikacja ArcPad daje również możliwość bezpośredniego sterowania aparatem fotograficznym tzn. podglądu obrazu, a następnie wykonania zdjęcia. Tak wykonane zdjęcie może być połączone ze wskazaną lokalizacją jego wykonania i powiązane z opisem informacją atrybutową. Zdjęcia te stają się częścią projektu ArcPad, a dostęp do nich odbywa się poprzez hiperłącza do obiektów lub w postaci wyświetlenia warstwy foto. Fotografie stanowią często bardzo istotną część dokumentacji prac terenowych, zarówno pod względem formalnym, jak i technicznym.

Specyfikacja

Specyfikacja Techniczna
Informacje podstawowe
Aktualna wersja 10.2
Typ oprogramowania Mobilne
Licencjonowanie Licencja przypisana do urządzenia
Język aplikacji Polski, angielski, francuski, niemiecki, hiszpański i inne (do wyboru przy instalacji)
Interfejs użytkownika Menu hierarchiczne z kartami
Wymagania systemowe
System operacyjny Windows Mobile 5, 6, 6.5, Windows Embedded Handheld, Windows XP, Vista, 7, 8
Wymagania sprzętowe b/d
Obsługiwane formaty danych
Dane wektorowe SHP
Dane rastrowe BMP, GIF, APG, JP2, J2C, J2K, JPC, JPX, JPF, JPG, JPEG, SID, PNG, TIF, TIFF
Dane tekstowe i tabelaryczne GND, NAVMAP
Geobazy danych
Serwisy mapowe online WMS (Web Map Service), Serwisy ArcGIS Online
Projekty / mapy APM
Inne dane AXF, NMF, APH (photo layer)
Układy odwzorowania
Obsługiwane układy odwzorowania WGS84 (wgrany domyślnie), możliwość wczytania plików PRJ z innymi układami
Dodawanie własnych/lokalnych układów odwzorowania tak (możliwość wczytania plików PRJ)
Konwersja układów odwzorowania tak
Przeliczanie układów odwzorowania "w locie"
Wczytywanie geoidy niwelacyjnej
Obsługa odbiornika GPS/GNSS
Zbieranie danych przestrzennych przy użyciu odbiornika GPS/GNSS tak
Nawigacja do celu

tak (przez wybrany punkt, współrzędne, rekord danych, adres), możliwość wykorzystania StreetMap

Wyświetlane dane GPS/GNSS Widok nieba, pozycja GPS (pozycja na mapie i współrzędne), wysokość
Konfiguracja odbiornika Ręczne i automatyczne ustawianie portu i ustawień GNSS
Obsługa poprawek (NTRIP, RTK) − (obiór danych z już uwzględnionymi poprawkami)
Zbieranie surowych danych do post-processingu tak (w zależności od dostępności opcji w odbiorniku na którym działa program)
Inne
Pomiar GPS/GNSS
Obsługiwane geometrie Punkt, linia, polilinia, poligon, wieloczęściowy poligon
Uśrednianie pozycji tak 
Formularze zbierania danych tak
Domyślne wartości dla danych przestrzennych
Łączenie zdjęcia z tabelą atrybutów tak (wykonywanie zdjęć podczas pomiarów i dodawanie zdjęć z pliku)
Narzędzia pomiarowe Odsunięcie, odsunięcie 2 punkty, punkt/linia/poligon przesunięty, tyczenie liniowe/kątowe
Wyświetlanie i edycja danych
Wyświetlanie tabeli atrybutów tak
Edycja danych w tabeli atrybutów tak
Dodawanie/usuwanie rekordów tak
Dodawanie/usuwanie warstw tak 
Dostosowanie sposobu wyświetlania warstw wektorowych tak (edycja koloru, wypełnienia, symbolu, typu linii/wypełnienia, wyświetlanie w zależności od skali)
Dostosowanie sposobu wyświetlania warstw rastrowych tak (edycja przezroczystości, wyświetlanie w zależności od skali) 
Etykiety danych  tak (możliwość dostosowania etykiet)
Eksport tabeli atrybutów
Informacje o obiekcie tak (możliwość zaznaczenia obiektu na mapie)
Zarządzanie danymi
Przesyłanie danych między odbiornikiem a komputerem Import i eksport do ArcGIS przez ArcPad Data Manager
Zdalna synchronizacja danych (przez Internet) Połączenie z ArcGIS Server; udostępnianie danych przez SMS, e-mail, media społecznościowe
Integracja z zewnętrznymi sensorami
Aparat fotograficzny tak
Dalmierz laserowy tak
Lokalizator instalacji podziemnych
Inne
Pozostałe funkcje
Widok 3D

Model TIN

Połączenia relacyjnych tabeli danych

b/d
Rasteryzacja
Orientacja rastra b/d
Edycja danych tak
Przygotowanie i wydruk map oraz raportów
Inne Możliwość dostosowywania aplikacji poprzez środowisko programistyczne SDK ArcPad Studio

Do pobrania