Nazwa Cena netto Ilość / Aktualizuj VAT (23%) Rabat Wartość brutto
 
Suma
Nie wybrano metody dostawy
Wybierz metodę dostawy
 
Całkowity koszt zamówienia:
0,00 zł
0,00 zł
Dane do faktury
1
Poland
Przetwarzanie danych
Wprowadź lub zmień dane do faktury
Adresy dostawy
Możesz użyć do wysyłki adresu podanego w danych do faktury lub zdefiniować inny.
W tym celu kliknij na guzik poniżej. (Dodaj adres)
Dodaj adres
Notatki i sugestie

Warunki sprzedaży

regulamin Regulamin obowiązujący w sklepie GeoSklep 

 

Niniejszy dokument zawiera regulamin dokonywanych w sklepie internetowym GeoSklep zakupów prowadzonym pod adresem http://sklep.navigate.pl i http://sklep.smallgis.pl.

Właścicielem sklepu internetowego GeoSklep oraz jednocześnie Sprzedającym jest firma NaviGate Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8a, 30-415, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000547284, NIP: 679-310-91-71, REGON: 361027568.

 

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument o nazwie regulamin, zawierający wytyczne zawarte w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422).
 2. Kupujący (Klient): (i) osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada stałe lub czasowe zameldowanie na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (ii) osoba prawna; (iii) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.
 3. Konsument – Kupujący w rozumieniu definicji z art. 22¹ ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r. poz. 121), tj. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Produkt/Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży lub prawa licencyjne do oferowanego oprogramowania.
 5. Przedmiot transakcji – Towary/Produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu.
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów/Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r. poz. 121), zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, również przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 7. Sklep Internetowy (Sklep, GeoSklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://sklep.navigate.pl i http://sklep.smallgis.pl, za pośrednictwem którego może dokonać zakupu.
 8. Strona internetowa (strona Sklepu) – każda strona internetowa (w tym również podstrona www), znajdująca się pod adresem http://sklep.navigate.pl i http://sklep.smallgis.pl.
 9. Strona/Strony – Sprzedający lub Kupujący, osobno lub łącznie.
 10. Biuro Obsługi Klienta Sklepu (BOK) – infrastruktura wydzielona przez Sprzedającego do obsługi i komunikacji z Klientem. Dostęp do BOK pod adresem: sklep(at)navigate.pl.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, wystosowane do Sprzedającego w formie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, które zmierza do zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2 Warunki Ogólne

 1. Zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego regulaminu i warunków jest warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz złożenia zamówienia.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem elektronicznym: http://sklep.navigate.pl i http://sklep.smallgis.pl
 3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż urządzeń elektronicznych, akcesoriów, licencji na oprogramowanie, literatury specjalistycznej.
 4. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.
 5. Mimo dołożenia wszelkich starań Sklep nie gwarantuje, że widniejące na stronie internetowej sklepu zdjęcia prezentujące oferowane produkty nie zawierają odstępstw od rzeczywistego wyglądu towaru.
 6. Różnica w wyglądzie produktu na zdjęciu umieszczonym na stronie internetowej i rzeczywistym wyglądem produktu nie może być podstawą roszczeń Kupującego na podstawie § 12 niniejszego regulaminu.

 

§ 3 Dane Osobowe

 1. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym na stronie http://sklep.navigate.pl i http://sklep.smallgis.pl są przetwarzane przez Sprzedającego w celu realizacji zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926). Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 2. Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu w celach marketingowo-promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy rejestracji konta. Informacje o wymienionej w zdaniu poprzednim treści będą dostarczane na konto poczty elektronicznej podane przy rejestracji przez Kupującego.
 3. Kupujący może w każdym czasie wycofać swoją zgodę, ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy przesłać pisemną informację na adres Biura Obsługi Klienta Sklepu drogą mailową na adres: sklep(at)navigate.pl

 

§ 4 Oznaczenia i własność innych podmiotów

 1. Wszystkie wymienione na stronie sklepu internetowego produkty, nazwy oraz znaki towarowe są użyte w celach identyfikacji określonego produktu i są zastrzeżonymi znakami towarowymi właścicieli i producentów danego towaru.
 2. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność NaviGate Sp. z o. o.
 3. Opisy produktów i ich zdjęcia zostały umieszczone na stronie Sklepu za zgodą ich właścicieli lub stanowią chronioną własność NaviGate Sp. z o.o. W związku z tym zakazuje się komercyjnego wykorzystywania publikowanych opisów produktów i ich zdjęć pod sankcją odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.

 

§ 5 Składanie zamówień

 1. Szczegółowy spis produktów i ich cen jednostkowych netto oraz brutto, podanych w złotych polskich, znajduje się na stronie internetowej Sklepu. Podane tam ceny brutto uwzględniają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami. Ceną wiążącą dla Kupującego i Sprzedającego, jest cena widoczna na stronie internetowej w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia na dany produkt. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 2. Ceny podane w na stronach Sklepu obowiązują jedynie w ofercie internetowej.
 3. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową pod adresem http://sklep.navigate.pl i http://sklep.smallgis.pl, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Dla skutecznego złożenia zamówienia konieczny jest prawidłowo wypełniony formularz zamówienia wraz z podaniem prawidłowych i kompletnych danych kontaktowych Kupującego.
 5. Sprzedający skontaktuje się z Kupującym, jeśli dane w formularzu, o którym mowa w ustępie poprzednim będą niekompletne. W przypadku, gdy niekompletność danych uniemożliwi kontakt z Kupującym, Sprzedającemu przysługuje prawo anulowania Zamówienia.
 6. Zamówienie złożone w Sklepie nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.
 7. Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzane jest każdorazowo zawiadomieniem ze strony Sprzedającego za pomocą poczty elektronicznej w ciągu 24 godzin (w dni robocze pon-pt, w godz. 8-16) od daty złożenia zamówienia przez Kupującego. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przyjmuje się, że zamówienie zostało anulowane.
 8. Wysyłka towaru następuje w ciągu 14 dni od momentu: (i) zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym podanym w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem; (ii) potwierdzenia dokonania zamówienia w przypadku odbioru osobistego; (iii) dostarczenia niezbędnych dokumentów (kopia umowy ratalnej lub prawidłowo sporządzonego wniosku leasingowego wraz z potwierdzeniem zamówienia lub/i zawarciu osobnej umowy sprzedaży) w przypadku płatności dokonywanych w trybie § 6 ust. 2 c. Sprzedający zastrzega, że termin ze zdania poprzedniego nie obowiązuje w przypadku dokonania indywidualnych ustaleń z Kupującym.

 

§ 6 Formy Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar Sprzedawca wystawia Kupującemu dowód sprzedaży tj. fakturę VAT.
 2. Kupujący w sklepie internetowym ma możliwość skorzystać z następujących form płatności za zakupione produkty:
  1. Przelew – Kupujący wpłaca na numer konta bankowego wskazany przez Sklep kwotę będącą sumą kosztów transportu zamówionego towaru i jego wartości.
  2. Płatność gotówką – Kupujący dokonuje płatności przy odbiorze osobistym sprzętu w siedzibie właściciela Sklepu, firmy NaviGate Sp. z o.o., w kwocie w wysokości wartości zamówionego towaru.
  3. Płatność dokonywana w systemie ratalnym lub poprzez leasing.

 

§ 7 Anulowanie Zamówienia

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, w następujących przypadkach:
  1. Kupujący jako formę płatności wybrał przelew, a kwota należności za zamówienie nie została zaksięgowana na koncie sklepu internetowego do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Kupującego potwierdzenia otrzymania zamówienia wraz z numerem konta, na które ma on wpłacić należność. Jeśli wpłata zostanie dokonana w terminie dwóch ostatnich dni (dzień 6 i 7) Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sklep o zaistniałej sytuacji.
  2. W sytuacji opisanej w § 5 ust. 5 tj. w przypadku, gdy nie jest możliwa wymiana korespondencji niezbędna do przeprowadzenia procedury realizacji zamówienia do końca.
  3. Kupujący przeprowadził w ciągu ostatnich 6 miesięcy co najmniej 3 transakcje, które następnie zostały anulowane lub nieodebrane przez Kupującego lub w stosunku do których Klient odstąpił na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Kupującemu przysługuje prawo anulowania zamówienia w przypadku nieotrzymania zamówionego produktu po upływie 14 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego lub w przypadku odbioru osobistego w ciągu 14 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zapis zdania poprzedniego nie ma zastosowania w sytuacji, kiedy został ustalony inny termin dostawy pomiędzy Kupującym a Sklepem.
 3. Zawiadomienie drugiej Strony o anulowaniu zamówienia następuje drogą mailową.
 4. W przypadku anulowania zamówienia, jeżeli Kupujący uiścił kwotę należną na konto Sklepu, Sprzedający zwraca ją Kupującemu. Należność, o której mowa w zdaniu 1, zostanie przelana na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. Wpłata zostanie dokonana po anulowaniu zamówienia, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sklep wiadomości elektronicznej z numerem rachunku bankowego Kupującego.

 

§ 8 Termin i koszty przesyłki

 1. Zamówiony towar jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej wykonujących odpłatnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz Sklepu przewóz towarów do Klientów.
 2. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący. Koszty przesyłki są każdorazowo doliczane do ceny towaru. W przypadku dokonania jednorazowo zakupu na kwotę powyżej kwoty 10 000 zł netto (słownie: dziesięć tysięcy zł netto) koszty przesyłki pokrywa Sprzedający.
 3. Zakupiony towar jest dostarczany na adres dostawy wskazany przez Kupującego. Dostawa towaru następuje w ciągu 14 dni od momentu zaksięgowania wpłaty. W przypadku zamówienia nietypowego, czas realizacji może ulec wydłużeniu, o czym Kupujący zostanie poinformowany przez Sklep.
 4. O terminie realizacji zamówienia w przypadku odbioru osobistego Kupujący jest informowany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji wysyłanego przez Sklep. Termin odbioru osobistego jest każdorazowo ustalany z Kupującym.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące terminów dostaw znajdują się w zakładce http://sklep.navigate.pl/index.php/dostepnosc.
 6. Jeżeli firma zewnętrzna dostarczająca towar nie zastanie Kupującego pod adresem dostawy, awizuje przesyłkę. Ponowna próba dostawy towaru nastąpi zgodnie z regulaminem obowiązującym w firmie dostarczającej towar. Przesyłkę należy odebrać w terminie zgodnym z informacją na awizo. W przypadku nieodebrania przesyłki w wyznaczonym przez firmę dostarczającą towar terminie, następuje anulowanie zamówienia, a kosztami zwrotu produktu obciążony zostaje Kupujący.
 7. Za wszelkie braki jakościowe lub ilościowe towaru powstałe w wyniku transportu lub zaginięcie przesyłki podczas transportu odpowiada firma dostarczająca towar.
 8. Sklep nie gwarantuje godziny doręczenia towaru. Paczki dostarczane są zgodnie z przepisami obowiązującymi w firmie dostarczającej towar.
 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany przez Kupującego adres wysyłki, a także za błędy zaistniałe w trakcie transportu przez firmę dostarczającą towar.

 

§ 9 Odbiór

 1. Dostawa oraz odbiór towaru realizowane są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki od firmy kurierskiej Kupujący ma prawo sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan taśm i plomb zabezpieczających przesyłkę.
 3. W przypadku gdy:
  1. opakowanie przesyłki jest uszkodzone,
  2. plomby i/lub taśmy zabezpieczające są uszkodzone,
  3. towar w wyniku uszkodzenia opakowania też jest uszkodzony,
  4. otrzymany produkt jest niekompletny
   Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki. Powinien także sporządzić w obecności kuriera protokół szkody, zawierający wyszczególnienie uszkodzeń lub braków oraz datę i godzinę doręczenia. Kupujący przesyła kopię formularza na adres mailowy Sprzedającego.
 4. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta sklepu internetowego celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwracanego towaru obarczonego brakami jakościowymi lub ilościowymi, powstałymi po przekazaniu towaru Kupującemu.

 

§ 10 Zamówienia niestandardowe

 1. W przypadku zamówień nietypowych tj. w przypadku urządzeń o niestandardowej konfiguracji, termin przyjęcia do realizacji zależy od dostępności towaru u dystrybutora.
 2. W sytuacji, gdy zrealizowanie dostawy zamówienia w terminie określonym w § 7 Regulaminu jest niemożliwe, Sklep zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia z Kupującym nowego terminu dostawy, zmiany bądź anulowania zamówienia. Do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia w sklepie internetowym Kupujący otrzyma powiadomienie o rezerwacji danego towaru u dystrybutora.
 3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wiadomość elektroniczna. Jeżeli rezerwacja nie powiedzie się, zamówienie zostanie uznane za nieudane (z powodu braku towaru) i ulegnie anulowaniu.
 4. Umowa sprzedaży towaru pomiędzy firmą NaviGate Sp. z o.o. – Sprzedającym a Kupującym zawierana jest w chwili potwierdzenia drogą elektroniczną przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.

 

§ 11 Gwarancja Jakości

 1. Produkty objęte są gwarancją producenta bądź importera bądź Sprzedawcy. Informacja o okresie obowiązywania gwarancji jakości widnieje w opisie produktu na stronie Sklepu. Szczegółowe warunki gwarancji są określone przez gwaranta na karcie gwarancyjnej, którą Kupujący otrzymuje wraz z produktem.
 2. Realizacja gwarancji następuje za pośrednictwem Sklepu.
 3. Do realizacji uprawnień z tytułu gwarancji należy przedstawić oryginał karty gwarancyjnej oraz kserokopię dowodu zakupu.
 4. Podmiotem udzielającym gwarancji jakości na oferowane w sprzedaży towary, jest właściciel sklepu internetowego GeoSklep, firma NaviGate Sp. z o.o.

 

§ 12 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z późn. zm.), Kupujący będący Konsumentem może bez podania przyczyny zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego w sklepie internetowym, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki składając stosowne oświadczenie na piśmie i zwracając towar.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zgodnie z Ustawą nie przysługuje Kupującemu w przypadkach: (i) świadczenia usług rozpoczętego za zgodą Kupującego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7. ust. 1. Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny; (ii) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na nośnikach po usunięciu przez Kupującego ich oryginalnego opakowania (folii zabezpieczającej); (iii) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (iv) świadczeń o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (v) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (vi) dostarczania prasy i innych wydawnictw; (vii) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
 3. Wraz z przesyłką towaru należy przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz informację o numerze konta, na które ma zostać zwrócona kwota równa wartości towaru.
 4. Zwracany w trybie opisanym w niniejszym paragrafie towar zostanie przyjęty przez Sklep tylko wtedy, gdy będzie znajdować się w oryginalnym, nienaruszonym, niesklejonym taśmą opakowaniu, a stan samego towaru pozostanie niezmieniony w stosunku do stanu pierwotnego (w jakim otrzymał go Kupujący). Towar nie może nosić śladów użytkowania.
 5. Koszty dostarczenia Towaru do Sprzedającego pokrywa Kupujący. Na kupującym spoczywa odpowiedzialność za dostarczenie Towaru do siedziby Sprzedającego oraz za utratę lub uszkodzenie Towaru w trakcie zwrotu.
 6. W przypadku zwrotu towaru w związku z odstąpieniem opisanym w niniejszym paragrafie Sprzedający zwraca kwotę równą wartości zamówienia (bez kosztów transportu).
 7. Zwracana kwota zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. Wpłata zostanie dokonana po przyjęciu zwrotu, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sklep zwracanego Towaru.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz pozostałe ustawodawstwo polskie.
 2. Wszelkie ewentualne spory wynikające z zawarcia oraz wykonywaniem zawartych umów z stosowaniem niniejszego Regulaminu pomiędzy Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Do umów zawartych przed dokonaniem zmiany w Regulaminie stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w chwili dokonania przez Klienta zamówienia.
 4. Data opublikowania regulaminu: 4 maja 2015 r.
Zamówienie